Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige

mercredi 25 avril 2007

Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige ( 24/10/2007 )

1. WET : 25 APRIL 2007 ( B.S. 8 MEI 2007)
2. COMMENTAREN

+ MODELLEN
+ Links

1.
Memorie van toelichting : Wet:
25 APRIL 2007 ( B.S. 8 mei 2007 ):

Dit hoofdstuk beoogt de beperking van het risico genomen door de individuele ondernemer voor wie geen enkel onderscheid gemaakt wordt tussen beroepsvermogen en privé-vermogen.
Het beoogt hem in staat te stellen de rechten die hij op het onroerend goed bezit waar zijn hoofdverblijfplaats is gevestigd onvatbaar voor beslag door zijn schuldeisers te verklaren. Deze mogelijkheid betreft alleen de schuldvorderingen die bij de beroepsbedrijvigheid van de zelfstandige die ontstaan zijn na diens verklaring. Deze verklaring zal moeten gebeuren bij notariële akte et ingeschreven worden in een hiertoe bestemd register op het kantoor van de bewaring der hypotheken in het arrondissement waarvan het goed gelegen is.
Velen zien in de oprichting van een bedrijf het voorbeeld van een verrijkend beroepstraject en verklaren vandaag de wens te hebben hun bedrijf op te richten of zich voor eigen rekening te vestigen.
Waar de ondernemingsdrang de uitdrukking is van een persoonlijke verzuchting naar vrijheid, beroepsontplooiing en maatschappelijk welslagen via arbeid, scheppingskracht en initiatief die de overheid de plicht heeft te ondersteunen en aan te moedigen, komt die ook tegemoet aan een fundamentele noodzaak van onze economie: de oprichting, ontwikkeling en overdracht van bedrijven in de hand werken.
Het persoonlijk risico dat verbonden is aan het uitoefenen van een zelfstandige activiteit wordt vaak als een rem beschouwd.
Dit wetsontwerp beoogt de beperking van het risico genomen door de individuele ondernemer voor wie geen enkel onderscheid gemaakt wordt tussen beroepsvermogen en privé-vermogen.
Het geeft de zelfstandige ondernemer de mogelijkheid om de rechten die hij bezit op het onroerend goed waar zijn hoofdverblijfplaats is gevestigd onvatbaar voor beslag door zijn schuldeisers te verklaren. Deze mogelijkheid betreft slechts de schuldvorderingen die bij de beroepsbedrijvigheid van de schuldenaar en na diens verklaring zijn ontstaan.
Deze verklaring zal moeten gebeuren bij notariële akte en ingeschreven worden in een hiertoe bestemd register op het kantoor van de hypotheekbewaarder in het arrondissement waarvan het goed gelegen is.

Dit hoofdstuk, dat geïnspireerd is op een hervorming die in Frankrijk door de Staatssecretaris voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Handel, Ambacht en Vrije Beroepen Renaud DUTREIL is gevoerd, ( Vergelijkend recht - Frankrijk - : NetPME.fr: Entrepreneurs individuels : protégez votre résidence principale http://www.netpme.fr/creation-entreprise/326-entrepreneurs-individuels-protegez-votre-residence-principale.html ) moedigt diegenen aan die hun wens tot oprichting of overname van een onderneming verlangen te willen verwezenlijken.
Art. 72
Dit artikel bepaalt het toepassingsdomein van de wet. Voor de definitie van de begunstigde maakt men gebruik van de definitie van het koninklijk besluit n°38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Deze bepaling is zo ruim mogelijk. Zij beoogt het geheel der natuurlijke personen die zelfstandig zijn (han delaars, ambachtslui, …) met inbegrip van de titularissen van vrije beroepen. Zij beoogt niet diegenen die in bijberoep of als gepensioneerde met toegelaten activiteit een zelfstandige activiteit uitoefenen.
Indien de zelfstandige van statuut verandert en loontrekkende of ambtenaar wordt, valt hij niet meer onder het toepassingsgebied van de wet en verliest hij aldus het genot van de bescherming die de wet voorziet. Zoals gevraagd door de Raad van State, werd de definitie in haar advies verduidelijkt.
Art. 73
Dit artikel stelt een afwijking op artikel 7 van de hypotheekwet van 16 december 1851 volgens hetwelk de goederen van een schuldenaar het gemeenschappelijke pand zijn van zijn schuldeisers. De rechten op het onroerend goed waar de zelfstandige ondernemer zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd kunnen onvatbaar voor beslag worden verklaard.
De beoogde rechten zijn het geheel der werkelijke rechten : eigendomsrecht maar ook recht van vruchtgebruik, erfpachtrecht, rechten van opstal, gebruiksrecht, recht van bewoning.
De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Deze definitie wordt verduidelijkt in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en is niet gebaseerd op eventuele definities omtrent het begrip verblijfplaats of wettelijke woonplaats, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gegrondvest op een feitelijke situatie. Dit wil zeggen dat het de plaats is waar men gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. De vaststelling daarvan gebeurt op basis van verschillende elementen, zoals de plaats die men vervoegt na zijn beroepsbezigheden, de plaats die de kinderen tijdens het schooljaar betrekken, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten of de gewoonlijke verblijfplaats van de andere leden van het gezin.
De woorden « niettegenstaande elke tegenstrijdige
overeenkomst » werden geschrapt uit het artikel overeenkomstig
het advies van de Raad van State
Art. 74
Dit artikel bepaalt dat het alleen de notarissen zijn die bevoegd zijn om de akte van onvatbaarheid voor beslag te verlijden. De Raad van State heeft wenste dat de echtgenoot van de zelfstandige behoorlijk op de hoogte wordt gebracht van de latere juridische gevolgen van de akte van onvatbaarheid voor beslag op het vermogen van de echtgenoten.
De tekst werd aangepast om deze wens op te nemen. De notaris kan de akte slechts verlijden mits de goedkeuring van de echtgenoot van de zelfstandige. Inlichtingen en advies verschaffen zijn één van de taken van de notarissen. Indien de ventosewet in haar artikel 9, § 1, voorziet dat de notaris alle onevenredige verbintenissen aan de partijen moet melden, dan overschrijdt de notaris z’n taak om in te lichten dit kader. Hij moet erop toezien dat de akte evenwichtig, billijk en eerlijk is (Pierre Van den Eynde, Claude Hollanders de Ouderaeen en Philipp Buisseret, de vernieuwde ventosewet, Larcier, 2005, p.7 et s.).
Art. 75
Dit artikel beoogt het geval waarbij de zelfstandige zijn beroepsbedrijvigheden uitoefent in het onroerend goed waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. Het opstellen van statuten inzake gemeenschappelijk eigendom heeft tot gevolg dat er binnen de vastgoedsector aparte kavelingen ontstaan. Deze kavelingen, waaronder het beroepsgedeelte, kunnen voortaan aan verschillende eigenaars worden overgedragen. De statuten inzake gemeenschappelijk eigendom laten, net als bij appartementsgebouwen, toe om de praktische werking van het gehele onroerend goed (verdeling van de lasten, …) te regelen. Om deze reden werd er geen gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad van State.
Art. 76
Dit artikel stelt regels van tegenwerpbaarheid om het iedere belanghebbende mogelijk te maken te weten of de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats onvatbaar voor beslag heeft verklaard. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kredietinstellingen of nog potentiële leveranciers of schuldeisers van de zelfstandige. Het is de datum van de inschrijving die bepaalt vanaf wanneer de verklaring gevolgen heeft ten aanzien van de derden.
Art. 77
Dit artikel bepaalt de omvang van deze onvatbaarheid voor beslag : zij is van toepassing op de schuldvorderingen die ontstaan zijn na de overschrijving van de verklaring, ongeacht de datum van de vorderingen van de schuldeisers.
Overigens blijven de rechten vatbaar voor beslag door elke schuldeiser met een titel die vreemd is aan de zelfstandige beroepsactiviteit zoals een aansprakelijkheidsschuld. Indien de rechten in beslag worden genomen en te gelde gemaakt worden door een schuldeiser tegen wie de verklaring zonder gevolg is, zullen alle schuldeisers in de verdeling aan bod kunnen komen. Dit artikel bepaalt eveneens de schuldvorderingen die zijn bedoeld : het betreft de schulden die verbonden zijn aan de zelfstandige beroepsactiviteit. Zijn bedoeld: de contractuele schulden ten aanzien van leveranciers, kredietinstellingen, … De sociale en fiscale schulden zijn eveneens bedoeld in zoverre zij uitsluitend betrekking hebben op de zelfstandige beroepsbedrijvigheid: sociale bijdragen die verschuldigd zijn aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen of aan de nationale hulpkas voor sociale verzekeringen der zelfstandigen of aan de RSZ, BTW, onroerende voorheffing op materieel en outillage, … De gemengde fiscale schulden, dit wil zeggen, de schulden die niet uitsluitend betrekking hebben op de zelfstandige beroepsbedrijvigheid, worden niet door de wet bedoeld. Het betreft bijvoorbeeld de personenbelasting, die berekend wordt op de beroepsinkomsten, de roerende inkomsten, de onroerende inkomsten en de diverse inkomsten. Ten slotte, zijn de schuldvorderingen, die voortvloeien uit een overtreding die tot een strafrechterlijke veroordeling, een transactie of tot een administratieve boete heeft geleid, niet beoogd, ook al betreffen ze de beroepsactiviteit. Het behoud van de bescherming in geval van wijziging van het sociaal statuut in gevolge van een faillissement is verantwoord ten einde de gefailleerde zelfstandige niet voor een onmogelijke keuze te plaatsen tussen een nieuwe tewerkstelling als loontrekkende of ambtenaar en het behoud van de bescherming van zijn hoofdverblijfplaats. Dit artikel werd aangepast om de door de Raad van State geformuleerde opmerking op te nemen.
Art. 78
Dit artikel verduidelijkt de modaliteiten volgens dewelke de zelfstandige de gevolgen van deze verklaring kan teniet doen. In dat geval dient voor de verdeling de verklaring te worden beschouwd als nooit te hebben bestaan. Er wordt verduidelijkt dat de curator het recht te verzaken niet mag uitoefenen in geval van een faillissement: de toekenning van zo’n recht aan de curator zou immers tot gevolg hebben dat elk recht op bescherming, dat in artikel 73 wordt verleend, wordt ingetrokken. Dit artikel werd aangepast om de door de Raad van State geformuleerde opmerking op te nemen.
Art. 79
Bij ontbinding van het huwelijk, blijft de bescherming van kracht als de zelfstandige eigenaar van het goed wordt. Omgekeerd, als de toenmalige echtgenoot eigenaar van het goed wordt, geldt de bescherming niet meer.
Indien schulden van professionele aard op het privévermogen van de toenmalige echtgenoot, die het goed niet bezit, mogen worden verhaald, geldt de bescherming niet meer. Deze bepaling wil de gelijkheid tussen de echtgenoten bewaren wanneer de zelfstandige het beschermde goed na de scheiding behoudt. Men moet immers vermijden dat de toenmalige echtgenoot van deze zelfstandige niet alleen de schulden van de zelfstandige aflost omwille van de bescherming die hij geniet. In dit geval mogen deze schulden zonder onderscheid op het vermogen van de beide toenmalige echtgenoten worden verhaald.
Art. 80
Bij overlijden, is de bescherming niet meer van toepassing. De woning wordt gemeenschappelijk goed dat aan de erfgenamen wordt overgedragen. Hetzelfde geldt voor de andere bezittingen en de schulden van de overledene. De situatie wordt terug die van een zelfstandige die zijn activa en passiva aan zijn erfgenamen nalaat alsof de akte nooit heeft bestaan.
Art. 81
Dit artikel beschouwt het geval waarbij de zelfstandige verhuist terwijl hij zijn onroerend goed verkoopt en er een ander koopt. De bescherming blijft bestaan in dien er binnen het jaar een wederbelegging is, behalve als de schuldeisers bewijzen dat de zelfstandige zijn solvabiliteit heeft verminderd.
Art. 82
Dit artikel bepaalt de wijze waarop de erelonen van de notaris worden vastgelegd. Er wordt verwezen naar de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen. Deze wet bepaalt dat het de Regering is die bij koninklijk besluit het bedrag van de erelonen der notarissen vastlegt (koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen). Het behoort dus de Koning toe het bedrag van de erelonen vast te leggen. Indien de Koning geen bedrag vastlegt, wordt er een bedrag bij ontstentenis voorzien. De tekst werd nader toegelicht in overeenstemming met het advies van de Raad van State.
Art. 83
Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van dit hoofdstuk. In zijn advies herinnert de Raad van State eraan dat de regel voor de inwerkingtreding van wettelijke en reglementaire teksten een termijn van 10 dagen voorziet tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding. Dit artikel wijkt af van deze regel door een termijn van een maand te voorzien tussen de publicatie van de wet in het Belgisch staatsblad en de inwerkingtreding ervan. Deze termijn is nodig om de notarissen en de hypotheekbewaarders toe te laten zich voor te bereiden op de invoering van deze schikking.


WET : Niet-beslagbaarheid van de woning van de zelfstandige
TEKST:
Art. 72
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, verstaat men onder zelfstandige: iedere natuurlijke persoon die België een beroepsbedrijvigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet aan een arbeidsovereenkomst of aan een statuut onderworpen is.
Art. 73
In afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 1851 en van artikel 1560 van het Gerechtelijke wetboek, kan een zelfstandige, zijn reële rechten andere dan gebruiks- en verblijfsrechten op het onroerend goed waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, onvatbaar voor beslag verklaren.
Art. 74
Deze verklaring wordt op straffe van nietigheid door een notaris verleden en bevat de gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed en de aanduiding van eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde aard van reële rechten die de zelfstandige op het onroerend goed heeft. De notaris kan de verklaring enkel verlijden nadat hij de goedkeuring van de echtgenoot van de zelfstandige heeft gekregen.
Art. 75
Wanneer het onroerend goed bestemd is voor gemengd professioneel en woonstgebruik, onderscheidt de beschrijving duidelijk het gedeelte dat bestemd is voor de hoofdverblijfplaats en het gedeelte dat bestemd voor professioneel gebruik. De beschrijving vermeldt de oppervlakte van elk gedeelte.
Indien de oppervlakte die bestemd is voor beroepsdoeleinden minder dan 30% beslaat van de totale oppervlakte van het onroerend goed, kunnen de rechten op het hele onroerend goed onvatbaar voor beslag worden verklaard.
Indien de oppervlakte die bestemd is voor beroepsdoeleinden 30% of meer beslaat van de totale oppervlakte van het onroerend goed, kunnen alleen de rechten op het gedeelte dat voor de hoofdverblijfplaats bestemd is onvatbaar voor beslag worden verklaard mits men voorafgaandelijk statuten van mede-eigendom opstelt.
Bij een geschil betreffende de toepassing van dit artikel, dient de aangever het bewijs te leveren.
Art. 76
Deze verklaring wordt ingeschreven in een hiertoe bestemd register, op het kantoor van de hypotheekbewaarder in het arrondissement waarvan het goed gelegen is. Vóór deze inschrijving, zal de verklaring niet aan derden tegengesteld kunnen worden. De Koning kan bijkomende vormen van openbaarheid van de verklaring voorzien en hiervan de procedure en kosten vastleggen.
Art. 77
Deze verklaring heeft slechts uitwerking ten aanzien van schuldeisers van wie de schulden na de overschrijving bedoeld in artikel 76 ontstaan, naar aanleiding van de zelfstandige beroepsactiviteit van de aangever. Deze heeft geen uitwerking ten aanzien van de schulden ontstaan ten gevolge van een inbreuk, zelfs indien zij op de beroepsactiviteit betrekking hebben. Voorts, hebben zij ook geen uitwerking op de schulden van gemengde aard, d.w.z. schulden die zowel op het privéalsook op het beroepsleven betrekking hebben. Die heeft ook geen uitwerking wanneer de aansprakelijkheid van de zelfstandige, die zijn rechten op het onroerend goed waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft onvatbaar voor beslag heeft verklaard, op basis van de artikelen 265, § 2, 409, § 2 en 530, § 2, van het Wetboek van vennootschappen toepasselijk is. Die behoudt zijn uitwerking zelfs na het verlies van de hoedanigheid van zelfstandige ten gevolge van een faillissement.
Art. 78
Van de verklaring kan op ieder ogenblik, onder de voorwaarden die voorzien zijn in artikel 74 en 76, worden afgezien. Het verzaken van deze verklaring heeft weerslag op alle schuldeisers; de verklaring wordt verondersteld nooit te hebben bestaan.
De curator van het faillissement kan het recht om verzaken, bedoeld in het vorige lid, niet uitoefenen.
Art. 79
De gevolgen van de verklaring blijven hun uitwerking hebben na de ontbinding van het huwelijksstelsel wanneer de aangever het goed wordt toebedeeld, behalve aanzien van schulden die ontstaan zijn door de zelfstandige beroepsactiviteit van de aangever en waarvan invordering uitgevoerd kan worden op het vermogen de toenmalige echtgenoot.
Art. 80
Het overlijden van de aangever heeft de herroeping de verklaring tot gevolg.
Art. 81
Ingeval van overdracht van de onroerende rechten in de aanvankelijke verklaring zijn aangeduid, blijft verkregen prijs onvatbaar voor beslag ten aanzien de schuldeisers van wie de rechten na het inschrijven van deze verklaring en bij de beroepsbedrijvigheid de aangever ontstaan zijn, op voorwaarde van de wederbelegging binnen een termijn van één jaar van de geldsommen bij de aankoop door de declarant van een onroerend goed waar zijn hoofdverblijfplaats is gevestigd.

Gedurende deze termijn worden de geldsommen bewaard in handen van de notaris die de akte van overdracht van de onroerende rechten heeft verleden.

De rechten op de nieuw aangekochte hoofdverblijfplaats blijven onvatbaar voor beslag ten aanzien de schuldeisers bedoeld in het eerste lid wanneer akte van verkrijging een verklaring van wederbelegging van de fondsen bevat, behalve als de schuldeisers bewijzen dat de zelfstandige zijn solvabiliteit opzettelijk heeft verminderd.
De verklaring van wederbelegging der fondsen is onderworpen aan de voorwaarden van geldigheid en tegenwerpbaarheid bepaald in artikel 74, 75 en 76 van deze wet.

Art. 82
De inschrijving en het opheffen van de verklaring leiden tot de betaling aan de notaris van vaste erelonen waarvan het bedrag overeenkomstig de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering van de honoraria der notarissen is vastgelegd. Zolang het bedrag van de erelonen, bedoeld in het eerste lid, niet overeenkomstig dit artikel wordt vastgelegd, wordt het bedrag vastgelegd op 500 euro voor het opstellen van de verklaring en op 500 euro voor de inschrijving of de opheffing ervan.
Art. 83
Dit hoofdstuk treedt één maand na haar publicatie in het Belgische Staatsblad in werking.

+ ( ? ) Wet houdende diverse bepalingen : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201376

+ ( ? ) Wetsontwerp van 29/01/2007 houdende diverse bepalingen ( IV), goedgekeurd in de Kamer op 15/3/07 en in de Senaat op 12/4/07, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2873/51K2873001.pdf


2.
A. NOOT

Sebastian Roeland , Juridisch adviseur KFBN
Onbeslagbaarheid van de woning van de zelfstandige

1.Commentaren

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/NL/insaisissabilite_residence_principale_nl.doc

LET OP ! GEEN borderel van inschrijving l
"
De verklaring moet worden verleden in een authentieke akte, op straffe van nietigheid. De notaris kan de akte pas verlijden nadat hij de instemming van de echtgenoot van de zelfstandige heeft verkregen."
" … de zaakvoerders en bestuurders voor hun andere bestuursaansprakelijkheden wel degelijk kunnen genieten van de bescherming van de verklaring.""… indien in de verdeling meer wordt toegewezen aan de declarant dan zijn oorspronkelijke onverdeeld aandeel, zal de verklaring van onbeslagbaarheid zich niet automatisch uitstrekken tot de rest "

art.81: ( hierover )

" De wet voorziet echter " EEN " uitzondering voor de wederbelegging van geldsommen verkregen uit de verkoop van de hoofdverblijfplaats die het voorwerp heeft uitgemaakt van een eerdere verklaring.

De wet laat immers toe de onbeslagbaarheid over te dragen op een nieuw onroerend goed dat zal dienen als nieuwe hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat de verkregen geldsommen uit de verkoop van zijn oude verblijfplaats, hiertoe wederbelegd worden en dit binnen een termijn van één jaar.

Deze verklaring van wederbelegging zal afgelegd worden in de aankoopakte van het nieuwe onroerend goed en dus in beginsel alvorens de declarant effectief het betrokken onroerend goed betrekt. "

C. Modellen

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/NL/sacralisation_modele2_nl.doc

Zie ook

A.

Achilles CUYPERS :De niet-beslagbaarheid van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige ( Rechtskundig Weekblad n°4/ 2007 ( 22 september ), p.130/144
Uittreksels:
Geïnspireerd door een gelijksoortige reeds bestaande wet in Frankrijk , wil de wetgever aldus diegenen aanmoedigen die hun wens tot oprichting of overname van een onderneming willen verwezenlijken en hiervoor geen beroep doen op een vennootschap met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.

Vennootschapsmandatarissen en vennoten? Neen, tenzij ...?

4. Ingeval vennootschapsmandatarissen …en werkende vennoten, die niet in ondergeschikt verband werken, vanuit sociaalrechtelijk standpunt zelfstandigen zijn, rijst de vraag of zij ook onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen.

De ondernemer die zijn beroep via een vennootschapsvorm uitoefent, heeft juist de mogelijkheid zijn beroepsvermogen onder te brengen in de vennootschap en zijn privévermogen buiten het ondernemingsrisico te houden.

In dat geval zal alleen het vennootschapsvermogen het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers uitmaken.
Betrokkenen zijn derhalve voldoende beschermd door de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, zodat zij zich dus niet kunnen beroepen op de hier geschapen bijkomende bescherming van hun hoofdverblijfplaats.

+
24/10/2007 : M.L. Notaris :
" Voor vennootschappen geldt het normaal gezien niet, maar de vraag stelt zich …of bv. advocaten die onder vennootschapsvorm werken maar die toch onbeperkt aansprakelijk zijn, toch kunnen genieten van de onbeslagbaarheidsverklaring voor de woning die ze privé bezitten. " ( ??? )

B. Website KMO PME: Onbeslagbaarheid woning zelfstandigen
http://www.kmopme.be/news/details/5393 " De vraag of hieronder ook bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen vallen is minder duidelijk bij een lezing van de tekst van de wet en de parlementaire werken.Hoewel dit wellicht niet de bedoeling was van de wetgever, worden bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen niet uitdrukkelijk uitgesloten door de wet en zouden zij bijgevolg eveneens kunnen genieten van de beschermingsregeling " ...

C. Zelfstandigen kunnen hun woning “niet vatbaar voor beslag” laten verklaren (
My Lawyer Info " door Monard-Dhulst )
http://www.monard-dhulst.be/upload/Zelfstandigen_kunnen_hun_woning_niet_vatbaar_voor_beslag_laten_verklaren.pdf


D. Website MINECO :
http://mineco.fgov.be/SME/folder_independants_nl.pdf

E. Website KFBN : http://www.notaris.be/ ( 4/06/2007 ) :

Charles SIX: "De bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen"

http://www.notaris.be/www_notaris_be/www_notaris_be/spool/htmlCache/lang-default/user-public/group-none/builddetailform/file_object_articleinchapter_id_10141741.html

F. BLOG : http://nonsaisissabilite.blogspot.com/ ( FR )

G. SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

Websites + BLOGS : http://leondochy.blogspot.com/ (FR)

* De tekst is in het Frans maar de auteur verwijst naar de Nederlandstalige toegang tot de websites naargelang ze vermeld worden. " LE BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE au vu des lois des lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 26 avril 2007 ": http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm.

* Le nouveau droit du divorce http://nouveaudivorce.blogspot.com/

* Huwelijkscontract: Verblijvingsbeding en keuzebeding onder last – Fiscale handeling

* MAINLEVEE "2007 " HANDLICHTING : http://mainleveehanlichting.blogspot.com/

Bruikleen:http://commodat.blogspot.com/

Absence et déclaration judiciaire de décès: http://absence2007.blogspot.com/

Léon Dochy, erenotaris te Pecq

Bezoekers :

tot 31 Juli 2007 : 428

tot 17/09/2007 : 558

En nu :

un compteur pour votre site